Konkurs na targach SACROEXPO - regulamin

Regulamin konkursu organizowanego podczas
XIX Międzynarodowej Wystawy Budownictwa i Wyposażenia Kościołów,
Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO w dniach 11-13.06.2018

 1. Organizator:
  1. Organizatorem Konkursu jest Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne ARCUS s.c. J. Małecki, S. Sujkowski z siedzibą przy ul. Chodkiewicza 15 w Bydgoszczy (dalej zwane: „Organizatorem”).
  2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.arcus.org.pl.
 2.  

 3. Uczestnicy:
  1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby konsekrowane.

   

 4. Warunki przystąpienia do konkursu:
  1. Konkurs trwa od 11 czerwca 2018 roku do 13 czerwca 2018 roku w czasie trwania Targów SACROEXPO.
  2. Każdy Uczestnik konkursu odpowiada na pytanie znajdujące się na kuponie konkursowym.
  3. Warunkiem Uczestnictwa w Konkursie jest przekazanie wypełnionego kuponu konkursowego na stoisko Organizatora nr E-72 w dniach od 11 czerwca 2018 roku do 13 czerwca 2018 roku w czasie trwania Targów SACROEXPO.
  4. Uczestnik konkursu, biorąc udział w konkursie, oświadcza, że:
   1. a). akceptuje niniejszy Regulamin;
   2. b). wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania w celu realizacji Konkursu i na zasadach określonych w pkt 4 Regulaminu oraz informacji na kuponie konkursowym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: Rozporządzenie)
  5. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Biura Pielgrzymkowo-Turystycznego ARCUS.
  6. Poprzez przekazanie uzupełnionego kuponu konkursowego na stoisko Organizatora, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.
 5.  

 6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Uczestników konkursu:
  1. Dane osobowe wskazane w pkt 3.4. lit. b są przetwarzane w celu realizacji konkursu i przekazania informacji o wygranej Zwycięzcy. Przekazanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie.
  2. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
  3. Przetwarzanie danych osobowych jest realizowane na podstawie zgody uczestnika wyrażonej na kuponie konkursowym i podlega ochronie przewidzianej przez Rozporządzenie.
  4. Przetwarzanie danych osobowych jest realizowane zgodnie z zasadami określonymi w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajdującej się na kuponie konkursowym.
 7.  

 8. Rozstrzygnięcie konkursu:
  1.  Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzcy Konkursu, biuro powoła Komisję Konkursową.  W skład Komisji Konkursowej wejdą pracownicy Biura Pielgrzymkowo-Turystycznego ARCUS oraz osoby współpracujące z biurem. Wyłonienie zwycięzcy Konkursu odbędzie w drodze wyboru. Komisja Konkursowa wybierze najlepszą prace spośród kuponów konkursowych przekazanych na stoisko Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich Uczestników konkursu.
  2.  Przewiduje się przyznanie nagrody głównej, którą stanowi voucher dla jednej osoby na pielgrzymkę na Ukrainę w terminie 12-18.07.2018.
  3.  Nagroda wymieniona w punkcie 4.2 nie może być wymieniona na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.
  4.  Zwycięzca zostanie wyłoniony do dnia 15 czerwca 2018 roku.
  5.  Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej oraz poproszony o przesłanie danych niezbędnych do przekazania nagrody, tj. adresu do korespondencji, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie pod podany przez Uczestnika numer telefonu.
  6.  Zwycięzca ww. nagrody zobligowany jest do przesłania danych do przekazania Nagrody za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres konkurs@arcus.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Organizatora w ciągu 10 dni roboczych od powiadomienia o wygranej.
  7.  W przypadku, gdy Zwycięzca nie spełni warunku opisanego w podpunkcie 4.6., Zwycięzca taki traci prawo do Nagrody, która pozostaje do dyspozycji Organizatora.
  8.  Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy za pośrednictwem przesyłki pocztowej na adres do korespondencji podany przez Zwycięzcę zgodnie z podpunktem 4.6 Regulaminu najpóźniej do 15.06.2018 r.
  9.  Po uzgodnieniach pomiędzy Biurem Pielgrzymkowo-Turystycznym ARCUS a Zwycięzcą odbiór Nagrody może nastąpić osobiście w siedzibie biura.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

pinterest
katalog
katalog
pilgrimages and tours offer