Konkurs fotograficzny - regulamin

Regulamin konkursu fotograficznego
„Pielgrzymka zatrzymana w kadrze”

 1. Organizator:
  1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Pielgrzymka zatrzymana w kadrze” jest Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne ARCUS s.c. J. Małecki, S. Sujkowski z siedzibą przy ul. Chodkiewicza 15 w Bydgoszczy (dalej zwane: „Organizatorem”).
  2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.arcus.org.pl.
 2.  

 3. Uczestnicy:
  1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby, które uczestniczyły w pielgrzymce lub wycieczce organizowanej przez Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne ARCUS w terminie od 1 stycznia 2017 roku do 31 października 2017 roku. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów na udział w konkursie.

   

 4. Warunki przystąpienia do konkursu:
  1. Konkurs trwa od 13 maja 2017 roku do 31 października 2017 roku.
  2. Każdy Uczestnik konkursu może wysłać maksymalnie 10 zdjęć. Każde nadesłane zdjęcie bierze udział w konkursie.
  3. Tematyka zdjęć powinna dotyczyć wycieczki lub pielgrzymki, w której Uczestnik brał udział. Zdjęcia mogą przedstawiać krajobraz, zabytki, przeżycia duchowe lub atmosferę panującą na wyjeździe.
  4. Warunkiem Uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie do dnia 31 października 2017 roku na adres konkurs@arcus.org.pl zdjęcia z wycieczki lub pielgrzymki oraz podanie swoich danych osobowych (tj. imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym, numer telefonu kontaktowego i adres e-mail tytułem „Zgłoszenie konkursowe – Imię i Nazwisko”).
  5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych fotografii w publikacjach związanych z konkursem oraz w celach promocyjno-reklamowych.
  6. Uczestnik konkursu, biorąc udział w konkursie, oświadcza, że:
   1. a). akceptuje niniejszy Regulamin;
   2. b). posiada pełnię praw autorskich do złożonych na konkurs fotografii i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania zdjęcia do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego publikacji w formie książkowej;
   3. c). udziela nieodpłatnej nieograniczonej licencji i przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do fotografii na rzecz Organizatorów bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2016.poz. 666), w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania ich w druku, wystawiania, udostępniania na stronach internetowych Organizatora oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu (z wykorzystaniem techniki cyfrowej);
   4. d). zdjęcia nie zostały uprzednio nigdzie publikowane;
   5. e). wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania - zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 922).
  7. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Biura Pielgrzymkowo-Turystycznego ARCUS.
  8. Wszystkie fotografie biorące udział w konkursie przechodzą na własność Organizatorów, którzy mają prawo do nieodpłatnego wykorzystania ich na wybranych przez siebie polach eksploatacji w nieograniczonym zakresie.
  9. .Poprzez przesłanie zdjęcia (lub zdjęć) na Konkurs, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.
 5.  

 6. Rozstrzygnięcie konkursu:
  1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzcy Konkursu, biuro powoła Komisję Konkursową.  W skład Komisji Konkursowej wejdą pracownicy Biura Pielgrzymkowo-Turystycznego ARCUS oraz osoby współpracujące z biurem. Wyłonienie zwycięzcy Konkursu odbędzie w drodze wyboru. Komisja Konkursowa wybierze najlepsze prace spośród prawidłowo przesłanych zdjęć. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.
  2. Przewiduje się przyznanie następujących nagród rzeczowych:
   1. a). Nagrodą główną w Konkursie jest voucher na pielgrzymkę na Litwę organizowaną przez Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne ARCUS.
   2. b). Nagrodą za II miejsce w Konkursie jest walizka podróżna.
   3. c). Nagrodą za III miejsce w Konkursie są książki o tematyce pielgrzymkowej/turystycznej w ilości 3 szt.
  3. Każdy uczestnik uprawniony jest tylko do jednej nagrody.
  4. Nagrody wymienione w podpunktach 4.2.a – 4.2.c nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.
  5. Zwycięzcy zostaną wyłonieni do dnia 30 listopada 2017 roku.
  6. Ogłoszenie wyników odbędzie się 30 listopada 2017 roku na stronie internetowej organizatora pod adresem www.arcus.org.pl.
  7. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej oraz poproszeni o przesłanie danych niezbędnych do przekazania Nagród, tj. adresu do korespondencji, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie pod podany przez Uczestnika numer telefonu.
  8. Zwycięzcy ww. nagród zobligowani są do przesłania danych do przekazania Nagrody za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres konkurs@arcus.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Organizatora w ciągu 10 dni roboczych od powiadomienia o wygranej.
  9. W przypadku, gdy Zwycięzca nie spełni warunku opisanego w podpunkcie 4.5., Zwycięzca taki traci prawo do Nagrody, która pozostaje do dyspozycji Organizatora (powyższe stosuje się do każdego Zwycięzcy z osobna).
  10. Nagrody główne zostaną wysłane Zwycięzcom za pośrednictwem przesyłki pocztowej na adres do korespondencji podany przez Zwycięzcę zgodnie z podpunktem 4.5. Regulaminu najpóźniej do 31.12.2017 r.
  11. Po uzgodnieniach pomiędzy Biurem Pielgrzymkowo-Turystycznym ARCUS a Zwycięzcą odbiór Nagrody może nastąpić osobiście w siedzibie biura.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

pinterest
katalog
katalog
pilgrimages and tours offer