Konkurs fotograficzny - regulamin

Regulamin konkursu fotograficznego
„Pielgrzymka zatrzymana w kadrze”

 1. Organizator:
  1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Polskie symbole narodowe na świecie” organizowanego z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę jest Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne ARCUS s.c. J. Małecki, S. Sujkowski z siedzibą przy ul. Chodkiewicza 15 w Bydgoszczy (dalej zwane: „Organizatorem”).
  2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.arcus.org.pl.
 2.  

 3. Uczestnicy:
  1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby, które uczestniczyły w pielgrzymce lub wycieczce organizowanej przez Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne ARCUS w terminie od 1 stycznia 2018 roku do 2 listopada 2018 roku. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów na udział w konkursie.

   

 4. Warunki przystąpienia do konkursu:
  1. Konkurs trwa od 9 kwietnia 2018 roku do 2 listopada 2018 roku.
  2. Każdy Uczestnik konkursu może wysłać maksymalnie 10 zdjęć. Każde nadesłane zdjęcie bierze udział w konkursie.
  3. Tematyka zdjęć powinna dotyczyć wycieczki lub pielgrzymki, w której Uczestnik brał udział. Zdjęcia powinny przedstawiać polskie symbole narodowe, polskie akcenty lub poloniki zarówno w Polsce jak i za granicą takie jak: pomniki, tablice pamiątkowe, muzea, cmentarze, krajobrazy itp.
  4. Warunkiem Uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie do dnia 2 listopada 2018 roku na adres konkurs@arcus.org.pl zdjęcia z wycieczki lub pielgrzymki oraz podanie swoich danych osobowych (tj. imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym, numer telefonu kontaktowego i adres e-mail tytułem „Zgłoszenie konkursowe – Imię i Nazwisko”).
  5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych fotografii w publikacjach związanych z konkursem oraz w celach promocyjno-reklamowych.
  6. Uczestnik konkursu, biorąc udział w konkursie, oświadcza, że:
   1. a). akceptuje niniejszy Regulamin;
   2. b). posiada pełnię praw autorskich do złożonych na konkurs fotografii i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania zdjęcia do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego publikacji w formie książkowej;
   3. c). udziela nieodpłatnej nieograniczonej licencji i przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do fotografii na rzecz Organizatorów bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2016.poz. 666), w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania ich w druku, wystawiania, udostępniania na stronach internetowych Organizatora oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu (z wykorzystaniem techniki cyfrowej);
   4. d). zdjęcia nie zostały uprzednio nigdzie publikowane;
   5. e). wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania w celu realizacji Konkursu i na zasadach określonych w pkt 4 Regulaminu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: Rozporządzenie)
  7. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Biura Pielgrzymkowo-Turystycznego ARCUS.
  8. Wszystkie fotografie biorące udział w konkursie przechodzą na własność Organizatorów, którzy mają prawo do nieodpłatnego wykorzystania ich na wybranych przez siebie polach eksploatacji w nieograniczonym zakresie.
  9. Poprzez przesłanie zdjęcia (lub zdjęć) na Konkurs, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.
 5.  

 6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Uczestników konkursu:
  1. Dane osobowe wskazane w pkt 3.6. lit. e są przetwarzane w celu realizacji konkursu i przekazania informacji o wygranej Zwycięzcy. Przekazanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie.
  2. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
  3. Przetwarzanie danych osobowych jest realizowane na podstawie zgody uczestnika wyrażonej w zgłoszeniu konkursowym i podlega ochronie przewidzianej przez Rozporządzenie.
  4. Przetwarzanie danych osobowych jest realizowane zgodnie z zasadami określonymi w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajdującej się na kuponie konkursowym.
 7.  

 8. Rozstrzygnięcie konkursu:
  1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzcy Konkursu, biuro powoła Komisję Konkursową.  W skład Komisji Konkursowej wejdą pracownicy Biura Pielgrzymkowo-Turystycznego ARCUS oraz osoby współpracujące z biurem. Wyłonienie zwycięzcy Konkursu odbędzie w drodze wyboru. Komisja Konkursowa wybierze najlepsze prace spośród prawidłowo przesłanych zdjęć. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.
  2. Przewiduje się przyznanie następujących nagród rzeczowych:
   1. a). Nagrodą główną w Konkursie jest voucher na pielgrzymkę do Lwowa organizowaną przez Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne ARCUS.
   2. b). Nagrodą za II miejsce w Konkursie jest podręczna walizka podróżna.
   3. c). Nagrodą za III miejsce w Konkursie jest termos podróżny.
   4. d). Dodatkowo każdy z Uczestników, który weźmie udział w konkursie otrzyma flagę narodową lub kotylion.
  3. Każdy uczestnik uprawniony jest tylko do jednej nagrody.
  4. Nagrody wymienione w podpunktach 4.2.a – 4.2.d nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.
  5. Zwycięzcy zostaną wyłonieni do dnia 11 listopada 2018 roku.
  6. Ogłoszenie wyników odbędzie się 11 listopada 2018 roku na stronie internetowej organizatora pod adresem www.arcus.org.pl.
  7. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej oraz poproszeni o przesłanie danych niezbędnych do przekazania Nagród, tj. adresu do korespondencji, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie pod podany przez Uczestnika numer telefonu.
  8. Zwycięzcy ww. nagród zobligowani są do przesłania danych do przekazania Nagrody za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres konkurs@arcus.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Organizatora w ciągu 10 dni roboczych od powiadomienia o wygranej.
  9. W przypadku, gdy Zwycięzca nie spełni warunku opisanego w podpunkcie 4.8., Zwycięzca taki traci prawo do Nagrody, która pozostaje do dyspozycji Organizatora (powyższe stosuje się do każdego Zwycięzcy z osobna).
  10. Nagrody główne zostaną wysłane Zwycięzcom za pośrednictwem przesyłki pocztowej na adres do korespondencji podany przez Zwycięzcę zgodnie z podpunktem 4.8. Regulaminu najpóźniej do 30.11.2018 r.
  11. Po uzgodnieniach pomiędzy Biurem Pielgrzymkowo-Turystycznym ARCUS a Zwycięzcą odbiór Nagrody może nastąpić osobiście w siedzibie biura.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

pinterest
katalog
katalog
pilgrimages and tours offer