Informacje dla pielgrzymów

INFORMACJE DODATKOWE

KATEGORYZACJA OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH

W programie imprezy turystycznej ORGANIZATOR (B.P.T. ARCUS) wskazuje standaryzację hoteli wg kategoryzacji nadawanej przez lokalne organizacje turystyczne kraju, do którego się udajemy.

WYŻYWIENIE

Forma wyżywienia podczas imprezy turystycznej wskazana jest na ofercie głównej biura. We wszystkich hotelach zabronione jest wnoszenie własnego jedzenia i picia. Istnieje także całkowity zakaz wynoszenia jedzenia z restauracji hotelowej. Rodzaj posiłku określony jest w opisie świadczeń zawartych w cenie imprezy. Śniadania najczęściej są podawane w formie bufetu i zazwyczaj są wzmocnione, tj. oprócz podstawowych produktów takich jak pieczywo, dżem czy miód uzupełnione także o ser i wędlinę. Cena nie zawiera opłat za napoje do obiadokolacji, które płatne są indywidualnie w zależności od wyboru klienta.

PRZEDMIOTY WARTOŚCIOWE I DOKUMENTY

Radzimy deponować wszelkie wartościowe przedmioty, dokumenty w sejfie oraz przed wyjściem z pokoju zamykać okna i drzwi. ORGANIZATOR nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki lub odpowiedniego zabezpieczenia. W przypadku zagubienia, kradzieży dokumentów czy przedmiotów, sytuację należy zgłosić pilotowi wycieczki oraz odpowiednim władzom hotelu, restauracji, itp.

KOSZTY DODATKOWE

Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty: dopłaty do pokoju 1-osobowego, napoi do obiadokolacji, dodatkowych ubezpieczeń, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz przewodników miejscowych. Pilot wycieczki nie oprowadza turystów wewnątrz zwiedzanych obiektów. Średni koszt w/w świadczeń podawany jest przy programie każdej imprezy turystycznej. Program imprezy należy traktować ramowo - biuro zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności zwiedzania.

OSOBY PODRÓŻUJĄCE SAMOTNIE

Osoby odbywające podróż samotnie w celu uniknięcia dopłaty do pokoju 1-osobowego muszą wyrazić zgodę na dokwaterowanie do pokoju 2- lub 3-osobowego. W innym przypadku poniosą dodatkowy koszt zakwaterowania w pokoju 1-osobowym. Koszt ten wskazany jest na ofercie głównej biura.

REKLAMACJE

Reklamacje dotyczące realizacji imprez Klient powinien zgłaszać jak najszybciej i bezpośrednio osobie odpowiedzialnej - pilotowi, rezydentowi lub kierownikowi grupy. Pilot, rezydent lub kierownik grupy ma obowiązek usunięcia usterek lub w uzasadnionych przypadkach zaproponowania świadczeń zastępczych, bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami. Klient może także zgłosić reklamację w siedzibie biura do 30 dni po zakończeniu imprezy. ORGANIZATOR po rozpatrzeniu reklamacji udzieli pisemnej odpowiedzi bezpośrednio klientowi.

REZYGNACJA Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ - GWARANCJA ZWROTU KOSZTÓW

Turyści mają prawo do ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej. Umowa ubezpieczenia nie może być zawarta później niż 72 godziny od dnia podpisania "Umowy o udział w imprezie turystycznej". Ubezpieczenie obejmuje koszty poniesione przez ubezpieczonego w związku z odwołaniem jego uczestnictwa w imprezie turystycznej z przyczyn losowych, niezależnych od ubezpieczonego, np. nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, śmierć ubezpieczonego lub członka jego rodziny, poważna szkoda w miejscu zamieszkania ubezpieczonego, kradzież lub utrata dokumentów niezbędnych w podróży. Koszt ubezpieczenia wynosi 3% lub 7,5% wartości imprezy.

UBEZPIECZENIE

Uczestnicy imprez turystycznych są objęci ubezpieczeniem pokrywającym: KL - koszty leczenia (tylko) za granicą powstałe wskutek wypadku lub nagłego zachorowania do równowartości 20 000 EUR (w przypadku niektórych wyjazdów do 30 000 EUR); Ubezpieczenie typu KL obejmuje koszty powstałe na wskutek kontynuacji leczenia, choroby przewlekłej oraz chorób nabytych przed wyjazdem. NNW - następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą do kwoty 2 000 EUR (w przypadku niektórych wyjazdów do 4000 EUR).

WYCIECZKI LOTNICZE

GODZINY ZBIÓRKI

Każdy uczestnik imprezy lotniczej zobowiązany jest do potwierdzenia godziny zbiórki (wylotu) 24 godziny przed datą wylotu. Podróżujący zobowiązany jest do przestrzegania godzin zbiórek. W przypadku spóźnień i niemożności odprawy biletowo-bagażowej (co łączy się z niemożnością udziału w dalszej części imprezy) ORGANIZATOR nie odpowiada za wynikłe z tego skutki prawne i nie dokonuje zwrotów poniesionych kosztów (bez względu na przyczynę spóźnienia).

BILET LOTNICZY

ORGANIZATOR korzysta z oferty różnych linii lotniczych. W trakcie trwania przelotu zarówno pilot wycieczki jak i turyści podlegają przepisom wewnętrznym linii lotniczych, z którymi należy się zapoznać i bezwzględnie stosować oraz przepisów dewizowo-celnych w kraju docelowym. W trakcie przelotu role pilota wycieczki przejmuje załoga pokładu linii lotniczych. ORGANIZATOR zastrzega sobie możliwość zmiany terminu imprezy lotniczej uzależnionego od ostatecznego potwierdzenia biletów lotniczych. ORGANIZATOR zastrzega sobie możliwości zmiany: miejsca odlotu; trasy lotu (międzylądowania); rodzaju samolotu, przewoźnika i czasów lotów, na krótko przed odlotem. Podawane godziny przelotów podczas rezerwacji jak i na dokumentach podróży, są godzinami przewidywanymi i mogą ulec zmianom, wynikającym np. z przeciążeń międzynarodowych korytarzy powietrznych, strajków lub innych przyczyn nie zależnych od ORGANIZATORA.

BAGAŻ

Zobacz informacje szczegółowe dotyczące bagażu głównego i podręcznego

Uczestnik może zabrać bagaż podręczny do 8 kg oraz bagaż główny do 23 kg - o ile nie podano inaczej. Za każdy nadbagaż należy uiścić dodatkową opłatę na lotnisku wg taryf obowiązujących u przewoźnika, z którym nastąpi przelot. Przewoźnik może zabrać nadbagaż wyłącznie w przypadku wolnej pojemności bagażowej. W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia bagażu odpowiedzialność ponoszą linie lotnicze. Należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie pilota wycieczki, władze lotniska oraz wypełnić protokół zgłoszenia szkody lub zaginięcia bagażu. Tylko taki dokument jest podstawą roszczeń o odszkodowanie od linii lotniczych lub towarzystwa ubezpieczeniowego. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za bagaż oraz rzeczy pozostawione na miejscu zbiórek lub przesiadek w środkach transportu.

ODPRAWA BILETOWO-BAGAŻOWA

Odprawa podróżnych rozpoczyna się na 2 godziny przed wylotem (w przypadku wylotów do/z Izraela odprawa rozpoczyna się na 3 godziny przed wylotem). Miejsce oraz godziny odlotu i przylotu są podane w dokumentach podróży.

ODPRAWA PASZPORTOWA

Do wystawienia biletu lotniczego pasażerowie zobowiązani są do podania danych osobowych zgodnych z dokumentem tożsamości wydanym przez organy państwowe, a uprawniających do przekraczania granicy państwa zarówno wylotowego jak i przylotowego, tj. paszport / dowód osobisty. W przypadku przelotów europejskich paszport winien być ważny co najmniej 3 miesiące licząc od dnia przylotu do kraju. W przypadku przelotów poza europejskich jak i transkontynentalnych paszport powinien być ważny, co najmniej 6 miesięcy licząc od daty powrotu do kraju.

INFORMACJE WIZOWE

W krajach europejskich, przy wyjazdach do 3 miesięcy, wizy nie są wymagane, ale służby mogą zażądać okazania środków finansowych na pobyt (ok. 25 EUR/dzień), potwierdzenia rezerwacji hotelu lub wypytywać o cel wyjazdu. W przypadku odmowy wjazdu ORGANIZATOR nie gwarantuje powrotu do kraju, ani zwrotu kosztów wycieczki.
W krajach poza europejskich w zależności od kraju, do którego podróżujemy może zaistnieć potrzeba posiadania wizy. Informacja taka zamieszczona jest każdorazowo przy programie wyjazdu. ORGANIZATOR odpłatnie pośredniczy w ambasadzie celem wydania odpowiedniej wizy turyście udającemu się na imprezę turystyczną. Turysta zobowiązany jest do terminowego złożenia dokumentów potrzebnych do wydania wizy u pracownika biura oraz uiszczenia opłaty za wizę oraz pośrednictwo wizowe. W przypadku odmowy wydania wizy ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności i nie dokonuje zwrotu poniesionych kosztów.

WYCIECZKI AUTOKAROWE

AUTOKARY

W trakcie imprezy turystycznej autokarem korzystamy z usług innych przewoźników autokarowych. Każdy autokar jest wyposażony w: klimatyzację, wc, video/DVD, barek kawowy i mikrofon.

MIEJSCA W AUTOKARZE

Miejsca w autokarze są przydzielane przez ORGANIZATORA według kolejności zapisów. Podróżujący zobowiązani są do przestrzegania godzin zbiórek. ORGANIZATOR prosi podróżujących o przybycie na miejsce zbiórki na 15 minut przed planowanym odjazdem autokaru.

POŁĄCZENIA ANTENOWE - PRZESIADKI

Połączenia antenowe w kraju realizowane są mikrobusami lub autokarami turystycznymi innymi niż docelowe. Należy zatem być przygotowanym do przesiadki do autokaru głównego. W trakcie przejazdu organizowane są postoje zgodnie z przepisami określającymi czas pracy kierowców. Ze względu na ograniczoną pojemność luków bagażowych każdy uczestnik przejazdu ma prawo do bezpłatnego przewozu bagażu: podręcznego - jedna sztuka do 5 kg/osoba, zasadniczego jedna sztuka do 20 kg/osoba. Za rzeczy pozostawione w autokarze ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności.

pinterest
katalog
katalog
pilgrimages and tours offer